A-Z İndeks

Yrd. Doç. Dr. Ercan ERGÜN
İşletme Bölümü

Telefon
(262) 605 14 19
E-Posta
eergun@gtu.edu.tr
Ofis
B Blok,
Çalışma alanları
Örgüt Kültürü ve Liderlik, Örgütsel Değişim, Müzakere Teknikleri, Çalışan Örgüt Uyumu, Performans ve Ücret Sistemi Değerleme, Yönetim ve Organizasyon, Kültürler arası Yönetim

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Yılmaz Cengiz, Lütfihak Alpkan, Ercan Ergün, “Cultural Determinants Of Customer-And Learning-Oriented Value Systems And Their Joint Effects On Firm Performance” Journal Of Business Research, (2005) 58, 1340-1352. (SSCI Cited by 37 times) (SSCI Kapsamında)
 2. Yılmaz Cengiz, Ercan Ergün, “Organizational culture and firm effectiveness: An examination of relative effects of culture traits and the balanced culture hypothesis in an emerging economy", Journal Of World Busıness Volume 43, Issue 3, Pages 255-380 (July 2008) (SSCI Cited by 22 times) (SSCI kapsamında)
 3. Erol Eren, Ercan Ergun, Ö. Cumhur Altıntaş “The relationship Between school Success and the Emotional Intelligence of Primary School Headmasters and Teachers, Journal Of American Academy of Busıness, December 2008
 4. Ergün, Ercan Yunus Emre Tasgıt “Cultures of Adhocracy, Clan, Hierarchy and Market and Innovation Performance: A Case of Hotels in Turkey” Journal of Travel and Tourism Research, Spring-Fall 2013
 5. E Ergün,N Kaya, M Kesen The Effects of Human Resource Management Practices and Organizational Culture Types on Organizational Cynicism: An empirical study in Turkey - British Journal of Arts Social Sciences, 2014
 6. E Ergün, G. Ozer, O Yılmaz. Effects of Intelletual Capital on Qualitative and Quantitative Performance: Evidence from Turkey, South African Journal of Economic and Management Sciences 18 (2), 143-154-2015, (SSCI Kapsamında)
 7. Yunus Emre Tasgit, Ercan Ergün, Mehmet Selami Yıldız.How Business Environment Hotels Compete in Turkey? European Journal of Tourism Hospitality Vol. 6, Issue 2 pp. 117-138, 2015
 8. Salih Kenan Şahin, Ercan Ergün. The Relationship Between Selected Service Quality Factors In Turkish Municipalities and Customer Satisfaction, International Journal of Business, Marketing, and Decision Sciences Vol. 8, Issue 1 pp. 119-134, 2015

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Ergün, Ercan, Erol Eren, Lütfihak Alpkan, Cengiz Yılmaz, Ramazan Kaynak “Moderating Effects Of Market Dynamism On The Relationship Between Basic Cultural Assumptions And Firm Performance”, 2003 The Global Business And Technology Association
 2. Demircan Nigar, Ercan Ergün, Lütfihak Alpkan, Mehmet Demirci;“The Impact of Organizational Culture And Trust on Innovative Performance: A Questionnaire Study in Istanbul” 2003 The Global Business And Technology Association
 3. Kaynak Ramazan, Lütfihak Alpkan, Oya Erdil, Ercan Ergün “Effects of Manufacturing Capabilities of The Supplier Firms on The Buyer-Supplier Relationships” , 2003 The Global Business And Technology Association
 4. Demircan Nigar, Ercan Ergün, Adnan Ceylan “The Impact Of Ethical Climate On Organizational Trust Organizational Culture As An Antecedent” , Ethıcs 2003 Business And Professional Ethics Conference
 5. Ergün Ercan, Nigar Demircan, Lütfihak Alpkan Do Financial And Non-Financial Performance Indicators Impact Ethical Values of Organizations?, Ethıcs 2003 Business And Professional Ethics Conference
 6. Demircan Nigar Çakar, Ercan Ergün, Özkan Cumhur Altıntaş, Çağrı Bulut “The Effects of Charismatic Leadership and Collective Behavior on Follower Performance” , 2004 The Global Business And Technology Association
 7. Demircan Nigar Çakar, Ercan Ergün, Lütfihak Alpkan, Muhammed Dalgın “Ethical Climate’s Relationship to Justice Perceptions and Citizenship Behaviors:The Comparison of; Two Samples in Turkey”, 2004 The Global Business And Technology Association
 8. Ergün Ercan, Çağrı Bulut, Lütfihak Alpkan, Nigar Demircan Çakar “Connecting The Link Between Corporate Entrepreneurship and Innovative Performance” , 2004 The Global Business And Technology Association.
 9. Dalgın Muhammed, Ercan Ergün, Nigar Demircan Çakar “Inequality, Culture, and Corruption, 2004 The Global Business And Technology Association.
 10. Ergün Ercan, Meral Elçi, Cengiz Yılmaz, Lütfihak Alpkan “Ethical Climate and Organizational Performance: Evidence from a Turkish Public Organization”, 13th Annual World Business Congress of IMDA, Maastricht, The Netherlands, July 2004.
 11. Ergün Ercan, Nigar Demircan Çakar, Sabiha Sevinç Altaş “The Effects of Ethical Climate and Citizenship Behaviors on Turnover Intent” 13th Annual World Business Congress of IMDA, Maastricht, The Netherlands, July 2004.
 12. Erol EREN, Ercan ERGÜN, Ramazan KAYNAK, Yücel EROL, Effects Of Manufacturing Capabilities On Innovative And Financial Performance: A Study Of Manufacturing Firms In Middle Black Sea Region Of Turkey ,) International Strategic Management Conference 2005
 13. Ercan ERGÜN, Meral ELÇİ, Organizational Justice And Ethical Climate: The Moderating Role Of Leader-Member Exchange, The 21st European Business Ethics Network (EBEN) Annual Conference, 17-19 Ekim 2008, Antalya, Turkiye
 14. Ercan ERGÜN, Sevgi ORUÇ, Personality Dimensions, Transformational Leadership and Leadership Effectiveness 18th Annual World Business Congress of IMDA, Tbilisi, Georgia, July 2009.
 15. Sevgi ORUÇ, Ercan ERGÜN, The Effects of Transformational Leadership and Charismatic Leadership On Leader Membership Exchanges(LMX) and Team Effectiveness 18th Annual World Business Congress of IMDA, Tbilisi, Georgia, July 2009.
 16. Ercan ERGÜN, Mehmet Sami DİVLELİ, Manager Effectiveness and Efficiency: The Effect Of Skills On Different Level Management, The International Academy of Business and Public Administration Disciplines Conference Vol.12 No:3 pp.105-115 ;VANCOUVER, CANADA JULY-2015,
 17. Salih Kenan ŞAHİN, Ercan ERGÜN,Service Quality Effects on Public Satisfaction in Municipality. The International Academy of Business and Public Administration Disciplines Conference Vol.12 No:3 pp. 222-232 VANCOUVER, CANADA JULY-2015.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Ceylan Adnan, Ercan Ergün, Lütfihak Alpkan Çatışmanın Sebepleri ve Yönetimi (Causes and management of Conflict) Doğuş Üniversitesi Dergisi 1(2): 39-51, July (2000)
 2. Eren Erol, Lütfihak Alpkan, Ercan Ergün “Kültürel Boyutlar Olarak Işletmelerde Içsel Bütünleşme ve Dışsal Odaklanma Düzeylerinin Performansa Etkileri”, (Performance Impacts of the Levels of Internal Integration and External Adaptation); Doğuş Üniversitesi Dergisi 4(1),(2003)
 3. Bilgin Necdet, Ercan Ergün, Halil İbrahim Aydınlı “Tariş’e Bağlı Birliklerde (Pamuk, İncir, Üzüm, Zeytin Ve Zeytinyağı Birliği) Ortakların Güven Algısı İle Ortakların Elde Etmiş Olduğu Performans Arasındaki İlişkilerin Karşılaştırılması”, Üçüncü Sektör Kooperaftiçilik Dergisi, Ekim-Aralık-2004
 4. Demircan Nigar, Ercan Ergün, Güner Çöl “Üniversite Personelinin Güçlendirme Algılarının Örgüte Bağlılık Üzerindeki Etkisi” , Dokuz Eylül İ.İ.B.F Dergisi (Nisan-2005)
 5. Alpkan Lütfihak, Ercan Ergün, Çağrı Bulut, Cengiz Yılmaz ; “Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri” Doğuş Üniversitesi Dergisi 2005
 6. Bilgin Necdet, Ercan Ergün, Halil İbrahim Aydınlı “Tarımsal Kooperatiflerde Etik Değerler, Bilişsel Güven (Cognitive Trust), Duygusal Güven (Affective Trust) ile Ortakların Kooperatife Bağlılıkları ve Ortakların Kooperatifleri Aracılığıyla Elde Ettikleri Performans–Tatmin Arasındakiilşiki: Tariş’te Bir Uygulama” , Üçüncü Sektör Kooperaftiçilik Dergisi (Ocak-2005)
 7. Ercan ERGÜN Ertuğrul Hamit ARSLANTÜRK “Karşılıklı Amaç Bağlılığı, Lider-Üye Etkileşimi ve Liderin Gücünün Takım Etkinliği Üzerine Etkileri” (Goal Interdependence, Leader-Member-Exchange and Effects of Leader Power on the Team Effectiveness.
  Toplum Bilimleri Dergisi Cilt:4 Sayıyı: 1 / Volume: 1 Number: 1 Ocak - Haziran 2010/ January - June 2010
 8. Ercan Ergün, Yunus Emre Taşgit, Organizasyona Yeni Katılanların Örgütsel Uyumu Ve Çalışan Sonuçları Arasındaki İlişki, Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010; 1(1):41-54.
 9. Ercan Ergün, Yunus Emre Taşgit, Organizasyonel Sosyalleşme Taktiklerinin Sosyalleşme Çıktıları Üzerindeki Etkisi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Aralık-2011. Sayı.31
 10. Ercan Ergün, Osman Yılmaz. Entelektüel Sermayenin , Rekabet ve Yenilikçilik ile İlişkisine Literatür Açısından Genel Bir Bakış.Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt: VIII Sayı: I, 129-134. 2013
 11. Yunus Emre Taşgit, Ercan Ergün, Murat Bayat, otel işletmelerinin İş Çevresi Özelliklerinin Kurum Kültürü Üzerindeki Etkisi, Seyahat ve Otel işletmeciliği Dergisi, Cilt 12, sayı:2, 2015.
 12. Yunus Emre, Ercan Ergün,İş Çevresi Özelliklerinin İşletme Stratejisi Üzerindeki Etkisi:Hizmet Sektöründen Bulgular, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:13, Sayı: 26, 85-111, 2015.
 13. Ercan Ergün, Selma Çelik, Yöneticilerin Görev ve Çalışan Odaklı Liderlik Davranışları
  ve Hemşirelerin İş Tatmini, Örgütsel Bağlılığı ve İş Stresi Arasındaki İlişkisi, Florence Nightgale Hemşirecilik Dergisi Cilt: 23, sayı:3, 203-214.2015.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Cengiz, Yılmaz Ercan Ergün Müşteri Odaklılık, Öğrenme Odaklılık Ve Çevresel Belirsizlik: İşletme Performansı Üzerine Birlikte Ve Etkileşimli Etkileri (Effect of Costemer Orientation, Learning Orientation, and Environmantel Uncertainty on Firm Performance); 8. Ulusal Pazarlama Kongresi, Konjönktürel Pazarlama, 16-19 Ekim 2003, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
 2. Demircan Nigar, Ercan Ergün,Yerel Yönetimde Güçlendirme ve Örgüte Güvenim Hizmete Kalitesine Etkisi (The Impact Of Empowerment and Organizational Trust on Innovative Performance İn Local Government), Kamu Yönetimde Kalite 3. Ulusal Kongresi, TODAİE, Ankara-2003
 3. ERGÜN, Ercan Erol YÜCEL Lütfihak ALPKAN Şirket Girişimciliğinin Firmanin Kalitatif, Kantitatif Ve Yenilik Performansina Etkileri 4. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, Ankara, 2005.
 4. Ergün, E., Yücel, E., “İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Yeteneklerinin Firmanın Nicel ve Nitel Performans Boyutlarına Etkileri”, 2. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, İKÜ-MPM-KOSGEB, İstanbul, 02-03 Aralık 2005.
 5. EROL, Yücel., Ercan ERGÜN, Cengiz YILMAZ “Örgütsel Öğrenme Boyutlarının Örgütün Yenilik ve Üretim Performansına Etkisi Üzerine Orta Karadeniz Bölgesinde Uygulama”, 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi,Tokat, 2006.
 6. ERGÜN, E., Erol, Y., Yayar, R., “Destek Fonksiyonel Yetenekler ve Performans Boyutları İlişkisi, Üretim İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. 2006
 7. ERGÜN, Ercan "Kurum Kültürünü Analiz Etmede Quinn ve Cameron’un Rekabetçi Değerler Analizi" 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. 2007

Doktora Tezi

1 - TAŞGİT Yunus Emre İŞ ÇEVRESİ, KURUM KÜLTÜRÜ VE İŞLETME STRATEJİSİ
ARASINDAKİ İLİŞKİLER: OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yüksek Lisans Tezi

 1. ÇARIKÇI, Barış, “Özdeğerlendirme ve Türk Kamu Sektöründe Uygulama”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 2. ÇAKIR, İlknur “örgüt kültürü tipleri ve liderlik tarzları ilişkisi ve bu ilişkinin şirket performansına etkileri” Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008,
 3. ARSLANTÜRK, “Karşılıklı amaç bağlılığı ve lider - üye etkileşiminin takım etkinliği üzerindeki etkileri: Üretim firmalarında bir uygulama” Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008,
 4. KAYA, Volkan “Bireyselci Ve Toplumsalcı Değerlerin Iş Takımları Üzerine Etkileri: Üretim Firmalarında Uygulama” Yüksek Lisans Tezi 2009
 5. AYHAN, Cengiz “Kamu Kurumlarında liderlik Tarzlarının lider Etkinliği üzerine Bir Araştırma” Yüksek Lisans Tezi 2010
 6. ŞİRİN, Erkan "KİŞİLİK LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ VE ÇALIŞAN SONUÇLARI" Yüksek Lisans Tezi 2012
 7. ÇELİK, Selma Görev ve Çalışan Odaklı Liderlik Davranışlarının Çalışanlardaki İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İş Stresi Üzerine Olan Etkisi: KOCAELİ İli Sağlık Çalışanları Örneği Yüksek Lisans Tezi 2013
 8. KOÇ, Canan ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM KAPASİTESİNİN DEĞİŞİMİN BAŞARISINA ETKİSİ: KOCAELİ İLİ SAĞLIK SEKTÖR ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi 2013
 9. DİGİLLİ Mustafa KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN (MÜZAKERELERDE) KULLANILAN ETKİLEME YÖNTEMLERİNE ETKİLERİ Yüksek Lisans Tezi 2014
 10. EMEK(YÜCEDAĞ), Asiye Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Çalışan Sonuçlarına Etkileri: Sağlık Kuruluşlarında Bir Uygulama Yüksek Lisans Tezi 2014
 11. DİVLELİ, Mehmet Sami Farklı Düzeydeki Yönetici Becerilerinin Yönetici Etkililiği ve Verimliliği Üzerine Etkileri Yüksek Lisans Tezi 2014

 12. ERTAŞ, Abdulkadir DUYGUSAL ZEKÂNIN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞE ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi 2014

 • Doktora: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler E
 • Yüksek lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fe
 • Lisans: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi - Ç